De Ouderraad (O.R.)
Aan school is een actieve ouderraad verbonden. De raad bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en ruim 10 leden. Deze ouders zijn nauw betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten ten behoeve van de kinderen. Door de grootte van de ouderraad kan er veel opgepakt worden en blijft de individuele belasting prima te overzien.
De o.r. vergadert 5-6 keer per jaar. De vergaderingen zijn voor alle ouders openbaar. De data staan op de schoolkalender. Voor de organisatie van diverse activiteiten beschikt de raad over een eigen budget. Dit is opgebouwd uit een leerlingbedrag vanuit de ouderbijdrage; een bedrag vanuit de overheid en de opbrengsten van de kledingacties. De middelen komen weer ten goede aan de kinderen van school.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u verdere informatie? Dan kunt u zich aanmelden bij een van onze OR-leden. Leden van de OR zijn terug te vinden in onze schoolgids.


De Medezeggenschapsraad ( M.R. )
De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden. Twee leden zijn door de ouders gekozen en twee leden vertegenwoordigen het team. De directeur treedt op als adviseur van de M.R.  De M.R.  heeft  advies- of instemmingsrecht naar het schoolmanagement over diverse schoolzaken. Dit recht is opgenomen in het MR-reglement. De leden van de MR vindt u terug in de schoolkalender. 
Kijk hier voor het reglement MR en het huishoudelijk reglement MR.


Gemeenschappelijke medezeggenschapraad (G.M.R.)
De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) is verbonden aan de stichting en verleent advies of instemming aan allerlei beleidszaken die de hele stichting betreffen. De GMR wordt gevormd door vijf ouders en vijf personeelsleden. Deze leden zitten op eigen titel in de GMR en zijn niet direct verbonden aan een MR van één der scholen van Fortior.
Op de site van Fortior (www.fortior.nl) vindt u nadere info over de GMR en haar leden.